Ben Sir 睇樓團
3 個月前
60067
3 個月前
60067
Ben Sir睇樓團 第一集超筍盤推介
人住公屋,我哋住公屋,點解台灣嘅公屋可以豪到咁?第一集超筍盤推介,位於桃園區嘅富豪式公屋,1223呎,港幣196萬!嘩,抵到癲呀!
#公屋 #BenSir睇樓團 #歐陽偉豪 #BenSir #麥美恩 #陸浩明 #林穎肜 #季蘋蘋 #吳業坤 #台灣 #桃園區 #筍盤
留言0 則留言