Enews Official
3 個月前
8
3 個月前
8
(國語)相隔多時赴上海出席活動 宋慧喬重游舊地感興奮
宋慧喬自從去年10月同宋仲基結婚後, 兩人不時放閃,另外亦被人目睹出雙入對,表現恩愛。呢日宋慧喬相隔多時,再到上海出席活動,佢表示能夠有機會重遊舊地,心情好興奮,雖然老公冇同行,但一樣相當愉快。
##宋慧喬 ##上海 ##活動 ##宋仲基 ##舊地重遊 ##興奮 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言