Enews Official
4 個月前
0
4 個月前
0
(國語)主演新戲化身網絡漫畫男主角 Suho望漫畫迷滿意表現
韓國男團EXO近日比較少合體現身,但其實各個成員都各有各忙,其中Suho就劇集電影一齊出,呢日佢又同新戲拍檔出席記者會,宣傳由網絡漫畫改編嘅電影。Suho化身漫畫中嘅男主角,佢希望自己表示唔會令一眾粉絲失望。
##bigbigchannel ##Suho ##金歡喜 ##EXO ##韓國 ##記者會 ##漫畫 ##新戲 ##tvb
留言0 則留言