Enews Official
4 個月前
1
4 個月前
1
(國語)HYDE首次舉行台灣個唱 大唱經典抒情歌
日本彩虹樂團主音HYDE,呢日以個人身份去到台灣舉行個人演唱會,舞台佈置好多都係專程由日本運到台灣,而HYDE當然以大熱經典抒情歌嚟回饋樂迷,令台下樂迷聽出耳油。
##HYDE ##日本 ##彩虹樂團 ##台灣 ##演唱會 ##抒情歌 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言