Enews Official
3 個月前
10
3 個月前
10
(國語)陸續送賈靜雯母親節禮物 修杰楷望一家人平淡過節
相信唔少女士都認為,可以嫁畀修杰楷呢種好男人,真係天大福氣,好多女士們一定好羨慕賈靜雯。話修杰楷係好男人真係絕對合理,好似佢呢日出席活動,就透露已為老婆準備咗多份母親節禮物,仲計劃一家人平淡慶祝,咁細心果然係好男人。
##修杰楷 ##台灣 ##賈靜雯 ##母親節 ##禮物 ##好男人 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言