Enews Official
3 個月前
13
3 個月前
13
(國語)與布魯斯緋聞疑幻似真 鬼鬼對感情抱隨緣態度
台灣嘅鬼鬼近日同布魯斯嘅緋聞越傳越盛,早前佢哋喺內地節目中,仲不避嫌互相為對方搽保養液,令兩人嘅戀情真係疑幻似真。鬼鬼呢日喺台灣出席活動,問到現時感情狀況,佢只係話一切抱隨緣態度。
##鬼鬼 ##台灣 ##緋聞 ##布魯斯 ##隨緣 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言