Enews Official
4 個月前
3
4 個月前
3
(國語)女兒親製甜品賀母親節 琦琦以身作則為女兒樹立好榜樣
相信大部份嘅女士都鍾意靚靚嘅首飾,呢日琦琦、麥明詩及麥貝夷等就出席首飾品牌活動。母親節就快到,琦琦表示一家人一向都好重視,佢透露囡囡會整甜品慶祝,琦琦仲讚囡囡好似爸爸咁浪漫不時送上驚喜,令佢相當開心。
##bigbigchannel ##麥明詩 ##琦琦 ##麥貝夷 ##囡囡 ##首飾 ##母親節 ##甜品 ##浪漫 ##tvb
留言0 則留言