Enews Official
4 個月前
41
4 個月前
41
生日推出自家設計手表 莊思敏指有雙重意義
一向搞作多多嘅莊思敏,之前已經搞咗唔少唔同類型嘅生意,兼且不時仲做埋生招牌,呢日佢又有新搞作,佢為莫家淦嘅手錶品牌,設計一系列嘅手錶,仲要喺生日當日推出,莊思敏解釋咁做係有雙重意思。
##莊思敏 ##莫家淦 ##手錶 ##設計 ##生日 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言