Enews Official
4 個月前
81
4 個月前
81
與湯洛雯分手後首度現身 羅天宇稱兩人再見亦是朋友
羅天宇早前宣佈同拍拖多年嘅湯洛雯分手收場,唔少人都覺得好可惜,呢日男方為一咖啡店擔任待應,首次開腔回應。羅天宇表示同湯洛雯再見亦是朋友,目前依然有聯絡互相關心。
##羅天宇 ##湯洛雯 ##分手 ##再見亦是朋友 ##聯絡問候 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言