Enews Official
3 個月前
57
3 個月前
57
(國語)被翁靜晶質疑少報年齡 劉嘉玲回應事件
劉嘉玲、容祖兒、周麗淇、樂基兒、李佳芯及黃翠如等,呢日出席一個時尚活動,近日嘉玲被翁靜晶質疑年齡報細數,佢就霸氣否認,並大方表示自己根本冇需要報細數。另外嘉玲又透露老公梁朝偉近日愛上彈琴,經常留喺屋企練習。
##彈琴 ##李佳芯 ##周麗淇 ##黃翠如 ##容祖兒 ##劉嘉玲 ##報細數 ##翁靜晶 ##梁朝偉 ##年齡 ##tvb ##bigbigchannel ##屋企
留言0 則留言