Enews Official
5 個月前
17
5 個月前
17
吳尊參加機械人格鬥節目 因猶豫不決被改花名
之前拍過親子真人騷嘅吳尊,近日又參加咗內地一個機械人格鬥嘅節目,佢同鄭爽都擔任隊長,各自帶領佢哋嘅機械人團隊上台格鬥,呢日佢哋到上海宣傳,由於吳尊對機械人唔係好熟悉,結果因為咁而慘被起花名。
##吳尊 ##鄭爽 ##上海 ##格鬥 ##機械人 ##花名 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言