Big Big College 後生仔
6 個月前
213
6 個月前
213
白色情人節 涉谷後生仔女有乜講?
白色情人節,日本後生仔女又會去邊度買禮物?佢哋又鍾意乜嘢禮物?又想去邊度慶祝?黃庭鋒同Sandy一於殺入涉谷街頭,直接問吓佢哋! #黃庭鋒 #白色情人節 #涉谷 #黃庭鋒流利日語
#後生仔 #涉谷 #街訪 #黃庭鋒 #杜穎珊 #白色情人節
留言0 則留言